پیاده روی اربعین حسینی
یک حرکتی از جنس عشق و ایمان است

بخش بانک و نوا تبیان کردستان