عید سعید فطر عید آزادگی و بندگی خالصانه یک ماه عبادت خاشعانه

بر تمام مسلمانان جهان فرخنده باد.

 نشید اسلامی به مناسبت عیدسعید فطر _ اثری از سامی یوسف