ویدئویی کوتاه در باب کشف اجباری حجاب
توسط رضاخان
بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان