روز ملی حجاب و عفاف بر تمامی دختران و بانوان پاک سرشت ایرانی فرخنده باد

دکلمه شعر "من چادرم را دوست دارم"