بینایی چاوم یا رسول الله

اجرای مولودی زیبا و دیدنی در امامزاده پیر محمد سنندج

 

 

 
بانک نوا و نما تبیان کردستان