خانواده و تشکیل آن از نگاه دین مبین اسلام امر مقدسی به شمار می رود. در این میان عواملی سبب تداوم و استحکام بنیان خانواده می شود که برخی از آنها اشاره می کنیم.

عوامل تداوم واستحکام خانواده:

1-صدازدن:

هریک از زن وشوهرباید دیگری رابه نامی صداکندکه اوبیشتردوست داردچه اسم باشد یانام فامیل یاالقاب مذهبی دیگرچون درروایات داریم سه چیزمحبت مردرابه برادرمسلمانش خالص میگرداند: الف- روی خوشی با او  ب- جابازکردن برای اودرمجالس  ج- اورابه بهترین اسم که درنزداومحبوب است خواندن


2- سلام کردن:

سلام کردن مسلمین بریکدیگر کینه هاو کدورت ها را می زداید و ایجاد انس و الفت میکند و بهتر است هر یک در سلام کردن بر دیگری سبقت بگیرد و نباید زن و شوهر این موضوع راکه اسلام به آن اهمیت داده نادیده بگیرند امام صادق(ع)می فرماید:
مرد هنگامی که بر عیالش وارد شود بر او سلام کند یا سرفه کند تا به اهل خانه اعلان نمایدکه وارد خانه شده تا چیزی که مورد کراهت مرداست در مقابل دیدگانش قرار نگیرد.


3-استقبال و بدرقه نمودن:

زن وشوهر باید هنگام رفتن و واردشدن به خانه همدیگر را بدرقه و استقبال نمایند. پیغمبر ما هم در امور خانواده چنین دستور داده است و عواملی دیگر همچون خداحافظی، تشکر، وفاداری و صداقت، نیکی و احسان ومحبت حسن نیت، عفو و عیب پوشی، صبر به همدیگر احترام گذاشتن ایجاد محبت و گرمی دل زن شوهر به همدیگر می کند.

 

نکته پندآموز برای خانواده ها:

یکی از اصحاب رسول خدا(ص) از دنیا رفت و حضرت در مراسم تدفین او شرکت نمود. مادرش با جسد می گفت چون به دست رسول خدا به خاک سپرده شده ای حتما س