اسامی برندگان مسابقه پیامکی قرآن کریمبه اطلاع شرکت کنندگان در مسابقات تبیان کردستان می رساند، اسامی برندگان مسابقه پبامکی قرآن کریم اعلام شد. از میان تمام علاقمندانی که در مسابقات بزرگ قرآن کریم شرکت کردند و توانستند حدنصاب نمره قبولی را دریافت کنند، کاربران زیر به قیدقرعه انتخاب شدند.


بخش مسابقه پیامکی :


1- 1655***0901
2- 4993***0903
3- 8577***0910
4- 1614***0914
5- 8445***0918
6- 6081-***0918

7- 8378***0918
8- 3029***0930
9- 4729***0930
10- 7285***0933
11- 7556***0937
12- 0416***0939

13- 8971***0990
14- 8593***0990
15- 8625***0990

 


 

انتهای خبر/